Wat doet een deurwaarder?

Wat doet een deurwaarder nou? In deze blog gaan wij daar antwoord op geven. Een deurwaarder doet namelijk een hele hoop werkzaamheden. De werkzaamheden die een deurwaarder doet is wel verschillend als het een normale deurwaarder is of een gerechtsdeurwaarder. Ook gaan wij in deze blog de kosten voor een deurwaarder geven!

Wat is het verschil tussen een deurwaarder en een gerechtsdeurwaarder?

Wat is nou het verschil tussen een deurwaarder en een gerechtsdeurwaarder? Een deurwaarder en gerechtsdeurwaarder doen eigenlijk hetzelfde werk, toch zit er alsnog een verschil tussen deze twee beroepen. Een deurwaarder helpt namelijk vooral een rechter of incassobureau. Een gerechtsdeurwaarder daarin tegen is veel meer gemachtigd om dingen te doen. Zo is hij gerechtigd om een dagvaarding te doen.

Wat is een deurwaarder?

Voordat een deurwaarder een dagvaarding bezorgd, moet de deurwaarder eerst zeker weten of het adres van de persoon of het bedrijf waarvoor het exploot is nog klopt. Bijvoorbeeld omdat de huur niet betaald is. Als die persoon of dat bedrijf weigert de gehuurde ruimte te verlaten kan de deurwaarder op basis van de uitspraak van de rechter de ruimte ontruimen. Deze kosten kunnen ingevolge het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Btag) door de schuldeiser aan de schuldenaar worden doorberekend.

Wil je nou meer weten over deurwaarders? bekijk de website deurwaardersoer.nl.

Zo ontruimt hij bijvoorbeeld woningen op grond van een vonnis van de rechter, houdt hij toezicht bij openbare verkopingen en maakt processen-verbaal van constatering op. Al dit werk doet de gerechtsdeurwaarder in opdracht van particulieren, bedrijven, banken, instellingen en (semi-)overheid. De kosten die gemoeid zijn bij het voeren van een gerechtelijke incassoprocedure om een executoriale titel te hebben die door de deurwaarder tegen de schuldenaar kan worden ten uitvoer gelegd. De deurwaarder mag dan dwangmiddelen gebruiken om de schuldenaar te dwingen te betalen, zoals beslag leggen.

Wat is een gerechtsdeurwaarder?

Een titel is een document waarmee een gerechtsdeurwaarder verdere stappen kan ondernemen om een openstaande vordering te (laten) voldoen, bijvoorbeeld beslag leggen” over te gaan Er zijn conservatoire titels en executoriale titels. Wordt dus niet aan het vonnis of het dwangbevel voldaan, dan kan de gerechtsdeurwaarder beslag leggen op bijvoorbeeld uw loon, uitkering, huis of inboedel. Beslag is een maatregel waarbij de gerechtsdeurwaarder na een vonnis, dwangbevel of beschikking in opdracht van de schuldeiser bepaalde zaken aan de vrije beschikking van de eigenaar of van derden onttrekt.

Zo mag alleen een gerechtsdeurwaarder dagvaardingen uitbrengen, beslag leggen op goederen en panden ontruimen. Wanneer een rekening niet wordt betaald, kan een schuldeiser ervoor kiezen een gerechtsdeurwaarder in te schakelen. Beslag leggen houdt in dat een gerechtsdeurwaarder beslag legt op roerende zaken van de klant.

Als de schuldenaar nu niet tot een akkoord komt met zijn/haar schuldeiser of niet betaalt, dan kan een gerechtsdeurwaarder al na een dag een beslag uitvoeren. Tekent de schuldenaar geen beroep aan tegen het vonnis, dan is het bevel tot betalen de ultieme aanmaning van de gerechtsdeurwaarder. Een gerechtsdeurwaarder kan dan gewoon met het vonnis beslag gaan leggen.

Wil jij nou graag een gerechtsdeurwaarder inschakelen? Kijk eerst op de website van de rijksoverheid die verteld wanneer je een gerechtsdeurwaarder moet inschakelen!

Wat zijn de kosten van een deurwaarder?

De kosten die een gerechtsdeurwaarder voor het verrichten van ambtshandelingen in rekening mag brengen aan de debiteur worden genoemd in het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders. Voorbeelden van in het besluit genoemde ambtshandelingen zijn het uitbrengen van een dagvaarding, de betekening van een vonnis en het leggen van beslag. Wanneer de schuldeiser zelf de verplichte aanmaning heeft verstuurd met daarin de aankondiging van de hoogte van de incassokosten en de vordering wordt vervolgens uit handen gegeven aan een incassobureau of deurwaarder, dan mag de BTW pas berekend worden wanneer eerst de verplichte aanmaning met een aankondiging van de BTW-verhoging verstuurd is, indien niet binnen 14 dagen wordt betaald. Let op: als de schuldeiser de vordering uit handen geeft aan een incassobureau of deurwaarderskantoor, dan mag het incassobureau of de deurwaarder geen buitengerechtelijke kosten bij u in rekening brengen bovenop deze administratiekosten, nu de administratiekosten geacht worden onderdeel uit te maken van de buitengerechtelijke kosten. Om u nog een duidelijk overzicht te geven hebben wij voor u hieronder een tabel geplaatst met alle werkzaamheden en bijbehorende kosten van een deurwaarder.

Werkzaamheden deurwaarder Kosten
Dagvaarding € 85,-
Vonnis, dwangbevel € 80,-
Diverse aanzeggingen per exploot € 65,-
Over betekening diverse beslagen € 70,-
Beslag op roerende zaken € 110,-
Derdenbeslag (anders dan op periodieke betalingen) € 175,-
Derdenbeslag (periodieke betaling) € 125,-
Derdenbeslag (verhaal van alimentatie) € 105,-
Aanslaan biljetten voor aankondiging openbare verkoop € 82,50
Executoriale openbare verkoop van roerende zaken € 290,-
Gedwongen ontruiming van onroerende zaken € 215,-

Wat zijn de ambtelijke kosten van een deurwaarder?

Een deurwaarder brengt naast incassokosten ook ambtelijke kosten in rekening. Waar een incassobureau slechts de taak van schuldeiser op zich neemt en extra kosten in rekening brengt bij de schuldenaar, is de wettelijke bevoegdheid van een dergelijk bureau beperkt. De gemaakte ambtelijke kosten worden aan de cliënt doorberekend op basis van het van overheidswege vastgestelde schuldsnaartarief, het zogenaamde Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders. Om even een duidelijk inzicht te geven hebben wij hieronder een tabel neergezet met de hoogte van de incassokosten bij het innen.

Het geld dat is geïnd Gemiddelde incassokosten
Over de eerste €2.500 15% (minimaal €40)
Over de volgende €2.500 10%
Over de volgende €5.000 5%
Over de volgende €190.000 1%
Over de daarna volgende bedragen 0,5% (max. totaal €6.775)

Deurwaarder en beslaglegging

Voor een schuldeiser beslag kan leggen op je spullen moet hij een vonnis van de rechter hebben of een ander document met dezelfde kracht als een vonnis Wanneer je weet dat een schuldeiser een gerechtelijke invordering opstart, kan je uiteraard proberen om afspraken te maken met je schuldeiser om je schulden terug te betalen. Met het vonnis kan de schuldeiser via een deurwaarder maatregelen nemen die u dwingen de vordering te betalen door bijvoorbeeld beslag te leggen op uw eigendommen. Door het leggen van conservatoir beslag wordt voorkomen dat de schuldenaar deze vermogensbestanddelen verkoopt of bezwaart met bv. een hypotheek voordat de schuldeiser een vonnis heeft verkregen waarmee hij tot executie kan overgaan.

Als u niet handelt zoals de rechter heeft beslist, kortom tot betaling overgaat, dan mag de deurwaarder beslag leggen op bijvoorbeeld uw loon, de bankrekeningen, roerende en onroerende zaken. Als de kantonrechter je niet veroordeelt tot het betalen van de achterstallige kosten, dan zal de deurwaarder ook geen beslag op je goederen kunnen leggen. Hetzelfde kan gezegd worden over zaken waarbij de deurwaarder eerst nog de schriftelijke aankondiging doet aan de schuldenaar dat er op een bepaalde datum beslag op de inboedel gelegd gaat worden en dat de deurwaarder daarbij vertegenwoordigd wordt door politie en slotenmaker: een groot percentage van de schuldenaren wenst het niet zover te laten komen en neemt tijdig contact op om de openstaande vordering te betalen c.q. regelen.

Ga voor meer informatie over beslaglegging naar de website juridischloket.nl