Deurwaarder werkzaamheden

Een deurwaarder doet een hele hoop werkzaamheden. Maar welke eigenlijk? in deze blog proberen wij u een inzicht te geven in de werkzaamheden van deurwaarders.

Wat zijn de werkzaamheden van een deurwaarder?

Zoals hierboven al beschreven doet een deurwaarder best wel wat. Zo is incasseert hij openstaande facturen, maar doet hij ook woningontruiming en schuldbemiddeling. Om het voor u wat duidelijker te maken hebben wij voor u hier beneden een overzichtelijk schema gemaakt. Ook hebben we elke taak zorgvuldig uitgelegd.

  1. Openstaande facturen incasseren
  2. Dagvaarding uitbrengen
  3. Beslag leggen
  4. Woningontruiming
  5. Uitvoering gerechtelijke uitspraak
  6. Schuldbemiddeling
  7. Bewijsmateriaal verzamelen
  8. Nalatenschappen en verkopingen

Openstaande facturen incasseren

De schuldenaar wordt verzocht om de openstaande vordering + incassokosten zo spoedig mogelijk te betalen of een betalingsregeling aan te vragen. Op deze wijze kunnen incassobureaus voor onderwijsinstellingen in een kort tijdsbestek de onbetaalde facturen incasseren, openstaande vorderingen terugdringen en daarmee een incassotraject voorkomen. Openstaande facturen incasseren is niet altijd even eenvoudig.

Zij vragen uw klant om de factuur zo snel mogelijk te betalen, inclusief rente en incassokosten. Ze gaan er voor zorgen dat de klant betaald. dus wanneer de termijn van de betaaltermijn van een factuur verstreken is dan is het verstandigste wat uw kan doen een incassobureau inschakelen.

Dagvaarding uitbrengen

De gerechtsdeurwaarder kan bij dat contact de gedaagde desgevraagd informeren over de gang van zaken bij de rechter en de wijze waarop de gedaagde verweer kan voeren als de gedaagde het met de vordering niet eens is. Bijkomend voordeel van de dagvaarding door een gerechtsdeurwaarder is het feit dat de gerechtsdeurwaarder altijd persoonlijk het adres van een gedaagde bezoekt en daar dus kennis kan nemen van de feitelijke situatie. Vonnis, (in een civiele procedure) uitspraak van een rechter waarin een geschil tussen partijen wordt beslecht, in de deurwaarderspraktijk betreft het meestal een veroordeling van een gedaagde partij tot betaling van een geldsom en/of b.v. ontruiming; Een dagvaarding is een akte die op verzoek van de eiser (het bedrijf dat het geld tegoed heeft) door een gerechtsdeurwaarder wordt uitgereikt aan de gedaagde partij (de debiteur).

Een dagvaarding is een akte die op verzoek van de eiser (het bedrijf/de persoon dat het geld tegoed heeft) door een gerechtsdeurwaarder wordt uitgereikt aan de gedaagde partij (de debiteur). Als de dagvaardingsprocedure is opgestart en u wordt door de rechtbank opgeroepen om aanwezig te zijn bij een comparitie van partijen, dan wil de rechter inhoudelijk het geschil met de eisende partij en de gedaagde partij bespreken. Dit kan voorkomen worden door een Kort geding dagvaardingsprocedure op te starten of door conservatoir beslaglegging op de bankrekening dan wel op de waardevolle goederen van de gedaagde partij door de gerechtsdeurwaarder.

In de dagvaarding staat een datum genoemd waarop de gedaagde partij uiterlijk moet meedelen of hij verweer gaat voeren tegen de vordering(en) van de schuldeiser. Bent u het eens met wat er in de dagvaarding staat, dan kunt u het beste vóór de rechtszitting van de kantonrechter betalen bij de gerechtsdeurwaarder. Eerst procedurele zaken als het benoemen van de gedaagde en de eiser (‘gedaagde is Marietje, eiser is Pietje’), het aangeven van de bevoegde rechtbank (‘Kantonrechter Zaandam is bevoegd’) en de open ruimtes voor de deurwaarder om te betekenen.

Beslag leggen

In Nederland is het van oudsher betrekkelijk eenvoudig geweest om een schuldeiser, nog voordat de rechtbank in een procedure heeft geoordeeld dat hij een (opeisbare) vordering heeft, beslag te laten leggen op goederen van zijn schuldenaar. Wanneer u na betekening van het vonnis door de gerechtsdeurwaarder nog niet betaalt, kan Van Arkel beslag leggen op bijvoorbeeld loon, bankrekeningen, roerende en onroerende zaken. Als uw debiteur uw vordering na de beslaglegging alsnog niet voldoet zal de gerechtsdeurwaarder de beslagen goederen eerst (laten) verkopen op een executieveiling.

Hetzelfde kan gezegd worden over zaken waarbij de deurwaarder eerst nog de schriftelijke aankondiging doet aan de schuldenaar dat er op een bepaalde datum beslag op de inboedel gelegd gaat worden en dat de deurwaarder daarbij vertegenwoordigd wordt door politie en slotenmaker: een groot percentage van de schuldenaren wenst het niet zover te laten komen en neemt tijdig contact op om de openstaande vordering te betalen of te regelen. Voorafgaand aan het leggen van een beslag op roerende zaken is het van belang dat er een geldige titel voorhanden is. Deze titel -bijvoorbeeld een vonnis van de rechter- dient tevens door de deurwaarder te zijn betekend, waarbij het van belang is dat de deurwaarder tevens bevel doet aan de schuldenaar om binnen twee dagen aan de executoriale titel te voldoen. Kort gezegd kan een schuldeiser – ook als zijn vordering nog niet in rechte is komen vast te staan – op grond van de verordening de rechter van zijn eigen land verzoeken te bevelen dat op bankrekeningen van zijn debiteur in een ander land beslag wordt gelegd.

Woningontruiming

Wanneer de rechter in zijn vonnis de ontruiming van een pand heeft gelast en de debiteur in gebreke blijft zelf te ontruimen kan de eiser de gerechtsdeurwaarder verzoeken tot ontruiming over te gaan. Wanneer u na betekening van het vonnis door de gerechtsdeurwaarder nog niet betaalt, kan hij beslag leggen op bijvoorbeeld loon, bankrekeningen, roerende en onroerende zaken. In dat geval verzoekt de deurwaarder de kantonrechter om de huurovereenkomst te ontbinden en een ontruimingsvonnis uit te spreken.

Hoewel de huurder de kosten van een gedwongen ontruiming kan voorkomen door de woning zelf leeg te halen, is soms toch een gedwongen ontruiming door de deurwaarder nodig. Vanwege uiteenlopende tekortkomingen, zoals huurachterstand, hennepkweek en overlast, starten verhuurders procedures tegen huurders tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning. ”Voordat het zover komt, hebben de verhuurder en de gerechtsdeurwaarder samen al veel energie gestoken in het voorkomen van de ontruiming.

Uitvoering gerechtelijke uitspraak

Vonnis, (in een civiele procedure) uitspraak van een rechter waarin een geschil tussen partijen wordt beslecht, in de deurwaarderspraktijk betreft het meestal een veroordeling van een gedaagde partij tot betaling van een geldsom en/of b.v. ontruiming; Een dagvaarding is een akte die op verzoek van de eiser (het bedrijf dat het geld tegoed heeft) door een gerechtsdeurwaarder wordt uitgereikt aan de gedaagde partij (de debiteur). Executiekosten: Kosten voor het ten uitvoer leggen van een vonnis in de vorm van bijvoorbeeld beslag op het inkomen van de schuldenaar, waarvoor tarieven zijn vastgesteld in het Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders. De verplichting voor de gerechtsdeurwaarder om de uitspraken van de rechtbanken uit te voeren, zoals in voorgaande voorbeeld wordt geschetst, kunnen niet alleen terug gevonden worden in de wet, maar staat ook altijd uitdrukkelijk vermeld onderaan de rechterlijke uitspraak in wat het formulier van tenuitvoerlegging wordt genoemd en dat begint met : “Lasten en bevelen dat alle daartoe gevorderde gerechtsdeurwaarders dit arrest, dit vonnis, deze beschikking, dit bevel of deze akte ten uitvoer zullen leggen.” Dit kan voorkomen worden door een Kort geding dagvaardingsprocedure op te starten of door conservatoir beslaglegging op de bankrekening dan wel op de waardevolle goederen van de gedaagde partij door de gerechtsdeurwaarder.Wanneer u na betekening van het vonnis door de gerechtsdeurwaarder nog niet betaalt, kan hij beslag leggen op bijvoorbeeld loon, bankrekeningen, roerende en onroerende zaken. De gerechtsdeurwaarder kan bij dat contact de gedaagde desgevraagd informeren over de gang van zaken bij de rechter en de wijze waarop de gedaagde verweer kan voeren als de gedaagde het met de vordering niet eens is. Bijkomend voordeel van de dagvaarding door een gerechtsdeurwaarder is het feit dat de gerechtsdeurwaarder altijd persoonlijk het adres van een gedaagde bezoekt en daar dus kennis kan nemen van de feitelijke situatie. Wanneer u na betekening van het vonnis door de gerechtsdeurwaarder nog niet betaalt, kan Van Arkel beslag leggen op bijvoorbeeld loon, bankrekeningen, roerende en onroerende zaken.

Wanneer uw tegenpartij door de rechter veroordeeld wordt, beschikt u over een titel op basis waarvan de gerechtsdeurwaarder een gedwongen uitvoering kan bewerkstelligen. Een titel is een document op basis waarvan het de deurwaarder wettelijk is toegestaan om tot bijvoorbeeld “beslag leggen” over te gaan. Er vindt vervolgens achteraf een rechterlijke uitspraak plaats of de deurwaarder met het dwangbevel beslag mag leggen.

Schuldbemiddeling

Voorafgaand aan het leggen van een beslag op roerende zaken is het van belang dat er een geldige titel voorhanden is. Deze titel -bijvoorbeeld een vonnis van de rechter- dient tevens door de deurwaarder te zijn betekend, waarbij het van belang is dat de deurwaarder tevens bevel doet aan de schuldenaar om binnen twee dagen aan de executoriale titel te voldoen. Goedemiddag, mijn ex heeft een schuld en heeft er 3 jaar niet aan betaald, nu is dat voor het gerecht geweest, rechter schrijf een van de twee moet het betalen en de kosten van het proces, nu heb ik bij de gemeente een intakegesprek gehad voor schuldsanering en het vervolg is volgende week, mag een gerecht deurwaarder nu al loon en boedel beslag leggen bij mij, en mijn ex waar het om draait gaat dan mooi vrij uit, of gaat het toch anders in z’n werk? Voor de deurwaarder is het dan een stuk simpeler om het goede bedrag aan beslagvrije voet te berekenen en ook de schuldenaar weet beter waar hij of zij aan toe is. Het CBR zal hierbij een belangrijke rol spelen.

En wanneer een deurwaarder gedurende het schuldbemiddelingstraject tot huisuitzetting of beslaglegging op loon of uitkering overgaat, is het niet meer mogelijk om geld te reserveren voor de overige schuldeisers.

Bewijsmateriaal verzamelen

Het moet voor de schuldenaar duidelijk zijn dat hij ook na het verstrijken van de verjaringstermijn er rekening mee moet houden dat hij de gegevens en het bewijsmateriaal bewaart om zich ook in de toekomst te kunnen verweren tegen een mogelijke rechtsvordering van de schuldeiser. In dat geval zal de deurwaarder het beslag op de betreffende zaak alsnog laten vervallen. De rechter zal het beslagbevel uitvaardigen als de schuldeiser voldoende bewijsmateriaal heeft verstrekt om het gerecht ervan te overtuigen dat er dringend behoefte bestaat aan een beslagbevel, gelet op het reële risico van oninbaarheid of bemoeilijking van de inbaarheid zonder dit beslagbevel.

In de dagelijkse praktijk doen zich menig gevallen voor waarbij rechtsgeldig bewijsmateriaal van cruciaal belang is. Onder meer bij (vermeende) schade ontstaan aan belendende panden, veroorzaakt door huurders of gedurende bouwwerkzaamheden. Wanneer de rechter in zijn vonnis de ontruiming van een pand heeft gelast en de debiteur in gebreke blijft zelf te ontruimen kan de eiser de gerechtsdeurwaarder verzoeken tot ontruiming over te gaan. Hetzelfde kan gezegd worden over zaken waarbij de deurwaarder eerst nog de schriftelijke aankondiging doet aan de schuldenaar dat er op een bepaalde datum beslag op de inboedel gelegd gaat worden en dat de deurwaarder daarbij vertegenwoordigd wordt door politie en slotenmaker: een groot percentage van de schuldenaren wenst het niet zover te laten komen en neemt tijdig contact op om de openstaande vordering te betalen of te regelen.

Nalatenschappen en verkopingen

De belastingdeurwaarder zal voordat tot de versnelde dwanginvordering als bedoeld in artikel 15 van de wet wordt overgegaan – als sprake is van direct contact met de belastingschuldige – deze eerst in de gelegenheid stellen om onmiddellijk te betalen. Als het verschuldigde bedrag niet wordt betaald, gaat de deurwaarder over tot de verkoop van de goederen via een openbare verkoop, onderhandse verkoop of op een andere wettelijke toegestane wijze (artikel 730 en volgende van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering). Het beslag wordt op verzoek van de deurwaarder ingeschreven in het handelsregister, in het digitaal archief van zekerheidsrechten op onroerende zaken, in het register van nalatenschappen dat wordt bijgehouden door de nationale kamer van notarissen of in andere openbare registers.

Maar mag de deurwaarder na overlijden van de schuldenaar op grond van die hypotheekakte ook beslag leggen op het vermogen van erfgenamen die de nalatenschap zuiver aanvaard hebben? Voorafgaand aan het leggen van een beslag op roerende zaken is het van belang dat er een geldige titel voorhanden is. Deze titel -bijvoorbeeld een vonnis van de rechter- dient tevens door de deurwaarder te zijn betekend, waarbij het van belang is dat de deurwaarder tevens bevel doet aan de schuldenaar om binnen twee dagen aan de executoriale titel te voldoen. De wet bepaalt uitdrukkelijk dat (zonder de goedkeuring van de andere erfgenamen) geen beslag mag worden gelegd op het aandeel van de schuldenaar in een afzonderlijk goed maar alleen op zijn aandeel in de hele nalatenschap.

Interessante links