Expert op het gebied van incasso!

Op zoek naar een incassobureau?

Zodra je niet-betalende klanten correct opvolgt en informeert, en de betaling blijft dan alsnog uit, kun je de vordering laten afhandelen door een incassobureau. Een incassobureau inschakelen kan zodra uw debiteur te laat is met betalen (bijvoorbeeld de factuurvervaldatum is overschreden). Iedereen die bij natuurlijke personen vorderingen incasseert, moet zich houden aan het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Kom er meer over te weten in deze blog!

Hoe werkt een incassobureau?

Een klant van een incassobureau, en ook het incassobureau zelf, mag alleen de zogenaamde buitenrechtelijke incassokosten in rekening brengen, en natuurlijk de rente over het openstaande bedrag. Incassokosten zijn de kosten die uw debiteur bovenop hun openstaande factuur moet betalen. In de incassobrief staat vermeld om welke vordering het gaat, aan wie de debiteur het bedrag verschuldigd is, hoeveel van de vordering al is voldaan en welk bedrag aan wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten in rekening worden gebracht. De debiteuren (niet betalende klanten) worden vervolgens door het incassobureau benaderd en er wordt geprobeerd om een betalingsregeling af te stemmen die uiteindelijk moet leiden tot een betaalde vordering.

Tijdens het incassotraject proberen ze als deurwaarder door het sturen van incassobrieven de schuldenaar te sommeren de openstaande factuur te betalen Wordt tijdens het incassotraject alsnog niet betaald, dan kunt u het gerechtelijke traject opstarten. De debiteur dient de vordering inclusief incassokosten aan het incassobureau te betalen. Het aanschrijven door een incassobureau schroeft de drang bij uw debiteur om te betalen flink op. In deze fase worden nog geen juridische middelen ingezet en zijn er dus ook nog geen kosten voor een deurwaarder. Incassokosten: dit zijn de kosten die u als schuldeiser maakt om uw geld te krijgen als uw klant de factuur niet uit zichzelf betaalt.

Als u het minnelijke incassotraject reeds volledig heeft bewandeld (zonder tussenkomst van de rechter) en uw klant weigert nog steeds te betalen, dan kunt u kiezen voor het juridische traject. In het geval uw debiteur niet in het buitengerechtelijke incassotraject voor betaling van uw vordering heeft zorg gedragen, kunt u een gerechtelijke (incasso) procedure starten. Soms leidt een incassotraject niet direct tot een betaling of is het noodzakelijk uw debiteur gelijk te laten zien dat het menens is. Een gerechtelijke procedure is helaas het enige dat rest om uw vordering te incasseren.

Indien de opdrachtgever een incasso-opdracht intrekt, buiten opdrachtnemer om een betalingsregeling met de debiteur(en) treft, met debiteur(en) een schikking treft, van verdere incassobehandeling afziet, dan wel wanneer de opdrachtgever de opdrachtnemer, ondanks ingebrekestelling, niet langer van de voor uitvoering van de opdracht noodzakelijke medewerking voorziet, is opdrachtnemer gerechtigd over de ter incasso gestelde vordering(en), kosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen als ware de vordering volledig geïncasseerd. Indien een vordering door opdrachtgever onterecht ter incasso uit handen is gegeven (bijvoorbeeld omdat de vordering reeds was betaald voor incasso-overdracht of omdat er geen grondslag voor de vordering bestaat), is het niet mogelijk om de kosten op debiteur te verhalen en zijn incassobureaus gerechtigd om over de ingediende hoofdsom een honorarium in rekening te brengen conform de staffel zoals opgenomen in artikel 11.3 met een minimum van € 50,00.

Wat zijn gerechtelijke incasso's?

Indien in het minnelijke incassotraject geen betaling is verkregen, dan volgt doorgaans een gerechtelijk incassoprocedure om debiteur door de rechter te laten veroordelen en vonnis te verkrijgen. Als het buitengerechtelijke incassotraject niet tot betaling leidt, kan een gerechtelijke procedure worden gevoerd om uw debiteur door de rechter tot betaling van uw vordering te laten veroordelen. De kosten voor het gerechtelijke incassotraject zullen zoveel mogelijk op de debiteur worden verhaald, echter wanneer het gerechtelijk incassotraject uiteindelijk niet tot een volledige betaling leidt, is het mogelijk dat deze kosten uiteindelijk voor rekening komen van u als eisende partij. Uiteraard zal de rechter vragen om, naast betaling van uw vordering, de incassokosten en rente, de wederpartij ook zoveel mogelijk te veroordelen om de kosten van de rechtszaak aan u terug te betalen.

De kosten voor het gerechtelijke traject zullen zoveel mogelijk bij de debiteur worden verhaald maar wanneer de gerechtelijke procedure niet tot een betaling leidt is het mogelijk dat deze kosten bij u als aanvrager terecht komen. Wordt de debiteur in de gerechtelijke procedure tot betaling van uw vordering veroordeeld, dan wordt hij in de meeste gevallen ook veroordeeld tot het betalen van de proceskosten, waaronder het salaris van gemachtigde.

Wat zijn buitengerechtelijke incasso's?

Als partijen niets ter zake de vergoeding van invorderingskosten zijn overeengekomen, geldt dat de vordering wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten waarbij de schuldeiser in ieder geval aanspraak maakt op de minimumvergoeding van € 40. In de praktijk komt het erop neer dat als partijen geen onderlinge afspraken hebben gemaakt over de vergoeding van de invorderingskosten, het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten inzichtelijk maakt op welk aanvullend bedrag de schuldeiser aanspraak kan maken ter vergoeding van zijn invorderingskosten. Indien het nog niet tot een procedure is gekomen en de schuldenaar de hoofdsom (met rente) voldoet, is denkbaar dat bepaalde schuldeisers afzien van afzonderlijke incassomaatregelen voor alleen de verschuldigde incassokosten; in zoverre heeft de schuldenaar dan een voordeel.

De schuldeiser stelt zich dan op het standpunt dat de gedane betalingen eerst in mindering strekken op de buitengerechtelijke kosten en de rente, en dan pas op de hoofdsom, zodat het gevorderde bedrag het onbetaald gebleven gedeelte van de hoofdsom is. De schuldeiser beroept zich dan op artikel 6:44 BW, waarin de imputatieregel is opgenomen.

Na alle buitenrechtelijke stappen genomen te hebben, en de persoon nog steeds niet betaalt heeft moet je overgaan op gerechtige stappen. Want dat is dan de enige optie die je kunt doen. Wees er wel van bewust dat als de rechter zegt dat de desbetreffende kosten niet hoeft te betalen, u voornamelijk alle kosten op uzelf moet nemen.

Let op voor onterechte kosten!

Sommige incassobureaus rekenen al vlug meer kosten dan nodig is. Kijk dus goed naar uw factuur, en kijk of er geen onterechte kosten worden gerekend. Dit geldt natuurlijk niet voor alle incassobureaus.

Incassobureaus in Nederland houden er veelal dezelfde methodes op na als het gaat om het incasseren van openstaande facturen; druk zetten, dreigen, hoge kosten en vooral geen rekening houden met uw klant. Maar let op: als de schuldeiser de vordering uit handen geeft aan een incassobureau of deurwaarderskantoor, dan mag het incassobureau of de deurwaarder geen buitengerechtelijke kosten bij u in rekening brengen bovenop deze administratiekosten, nu de administratiekosten geacht worden onderdeel uit te maken van de buitengerechtelijke kosten. Zij doen dit in het buitengerechtelijke incassotraject Incassobureaus proberen dus een openstaande factuur te innen zonder dat er een rechter aan te pas komt.

Wilt u nou meer weten over incassso? Ga dan naar de website van Incassobureau Pro.